Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej.
Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.

Rota ślubowania doradcy podatkowego

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych

  Oddział Śląski KIDP

  Ustawa o doradztwie podatkowym

  Zasady etyki Doradców Podatkowych

Witamy na stronie Kancelarii Podatkowej

OFERTA

Doradztwo podatkowe
- prowadzenie ksiąg podatkowych i rachunkowych,
- ewidencji VAT, ewidencji przychodów
- sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych
- zwroty podatku VAT reprezentowanie klienta w sporach przed organami podatkowymi
- porady i opinie,udział w kontroli podatkowej przedsiębiorstwa.

Obsługa kadrowo-płacowa oraz ubezpieczenia społeczne
- sporządzanie list płac
- konsultacje i porady w zakresie prawa pracy
- sporządzanie zeznań podatkowych pracowników
- naliczanie składek ZUS
- sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów miesięcznych
- zgłaszanie i wyrejestrowanie działalności w ZUS
- badanie prawidłowości rozliczeń z ZUS
- udział w kontroli ZUS przedsiębiorstwa, sporządzanie korekt deklaracji i raportów

Doradztwo w zakresie działalności firmy
- zakładanie firmy, rozpoczynanie działalności, likwidacja działalności
- opracowanie sprawozdań finansowych
- opracowanie biznes planu przedsiębiorstwa
- wnioski kredytowe.